Чији „Рођак са села“? Идеолошко читање једног медијског текста

Tijana Cvijetičanin

Apstrakt: У раду се анализира идеолошка матрица телевизијске серије „Мој рођак са села“ са становишта идеолoшке критике, која посматра медијски простор као поприште идеолошких борби. Декодирањем овог медиј ског текста долази се до етнонационалистичког „идентитетског пројекта“, усмееног на симболичку (ре)афирмацију и рециклирање милитантно националистичке културне парадигме у медијском простору транзицијске Србије. Ана ли зом ре цеп ци је пу бли ке до би ја се пун увид у си стем вред но сти на комe се те ме љи ова парадигма, која настоји да се избори за доминантну позицију у јавном дискурсу и културној концептуализацији актуелног друштвеног и политичког тренутка.

Ključne reči: медијски текст, идеологија, етнонационализам, идентитет, транзиција

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (1), pp. 57-68