Вид и виђење: режими знања и апропријација других у етнографским музејима и етнографском филму

Marina Simić

Apstrakt: У овом раду представљене су паралеле између антрополошких музејских поставки и етнографског филма као модела репрезентације који се заснивају на доминацији визуелног као специфичног облика знања о свету кроз које се објекти тих репрезентација производе. Промена парадигме антрополошке дисциплине осамдестих година прошлог века, критика великог „модернистичког устројства" и доминације визуелног као парадигматског „чула сазнавања" имала je великог утицаја и на музејске кустосе и на ауторе етнографског филма који су у протекле две деценије на различите начине покушавали да на ту промену одговоре. У раду су представљени и критички евалуирани неки од покушаја деконструкције и поновног успостављања музејске и филмске антрополошке праксе.

Ključne reči: етнографски музеји, етнографски филм, визуелни режими знања

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (1), pp. 85-99