Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе

Vesna Trifunović

Apstrakt: Овим радом ћу настојати да покажем на који се начин Интернет може користити као извор података у истраживачке сврхе, као и то да се у неким случајевима тим путем може пружити лакши, али и ефикаснији начин долажења до квалитетне грађе. Намера ми je да истакнем значај Интернета за презентацију или пак преношење различитих фолклорних жанрова, захваљујући чему више није изричито неопходан боравак на просторно спецификованом локалитету (терену) и рад са испитаницима да би се овај материјал сакупио.

Ključne reči: Интернет, теренски рад, фолклор, сакупљање грађе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (1), pp. 157-168