Типизација приватника у периоду прве транзиције: пример домаћих серија

Vesna Trifunović

Apstrakt: Рад се бави типизцијом и концептуализацијом приватника у периоду 90-их година прошлог века, који је још познат под називом прва транзиција или период блокиране трансформације. Реконструкција поменуте концептуализације заснована је на социјалним типовима који се јављају у специфичној творевини из домена популарне културе, односно у домаћим телевизијским серијама, од којих су за анализу изабране „Срећни људи“ и „Породично благо“. На основу социјалних типова у поменутим серијама прати се концептуализација приватника у раном и позном периоду прве транзиције. Поред тога, пажња је усмерена и на евентуалне промене у концептуализацији приватника између два наведена периода.

Ključne reči: Прва транзиција, приватници, социјални типови, концептуализација, домаће серије

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 135-146