Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе

Ivica Todorović

Apstrakt: У раду се износе резултати нових етнолошких истражи- вања спроведених у Александровачкој жупи и околним областима. Нагласак је, на овом месту, стављен на пред- ставе о митским бићима, односно о алама и змајевима, које у контексту прикупљене грађе заузимају једно од најистакнутијих места, представљајући специфичност раз- матране микро-регионалне целине, али и симбол локалног идентитета. Наиме, забележене су изузетно бројне и занимљиве варијанте предања и представа о жељинској али, која – као убедљиво најекспониранији митски ентитет – свакако представља оригиналну особеност Жупе.

Ključne reči: народна митологија, нова етнолошка истраживања, Александровачка жупа и околне области, представе о митским бићима, але и змајеви, жељинска ала, особени садржаји, идентитет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2011, no. 59 (2), pp. 207-218