Чајкановићев пут од античке и народне књижевности до српске религије и митологије

Bojan Jovanović

Apstrakt: Целовитим сагледавањем Чајкановићевог дела, аутор указује на важност његове компаративне методе у проучавању античке књижевности, традиционалног фоклорног стваралаштва и народне религије и митолоије. На основу трагова и паралела из других традиција, Чајкановић је тежио да у српском народном миту и религијској пракси открије њихова заборављена значења. Овим приступом он је настојао да изврши и реконструкцију читавог система старе српске религије и митологије, и да утврди идентитет српског врховног бога. Међутим, критички однос према резултатима ове реконструкцје показује њихову спорност и научну неприхватљивост.

Ključne reči: религија, митологија, култ, бог, компаративизам, синкретизам, амбиваленција, анимизам

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (1), pp. 37-51