Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек

Ivica Todorović

Apstrakt: Током претходног периода спровођена су континуирана истраживања народне религије и традиционалне духовне културе Срба, пре свега у оквиру проучавања односа традиционалног и модерног у савременом културном и друштвеном контексту. Основна намера је била да се непосредним теренским истраживањима обухвати више различитих културних зона и области – у циљу сагледавања образаца промене, карактеристичних за савремени друштвени тренутак. У овом раду се, у крајње сажетом облику, представља синтеза резултата наведених, савремених истраживања народних религијских схватања Срба, са нагласком на односу хришћанских и нехришћанских садржаја.

Ključne reči: народна религијска схватања, традиционална духовна култура, континуирана теренска истраживања, традиционално и модерно, савремени контекст, обрасци промене, хришћански и нехришћански садржаји

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (1), pp. 53-70