Етнографска музејска експозиција у функцији комуникациониг процеса - пример сталне поставке Етнографског музеја у Београду

Marko Stojanović

Apstrakt: У данашњем процесу цивилизацијских преиспитивања, излагање музеолошки обрађених етнографских предмета указује на промене значења у оквиру музеолошке делатности, у зависности од mainstream научних теорија и социо-културног окружења. Изложбена стална поставка Етнографског музеја у Београду у том контексту указује на транспонована значења у експографски уобличеном комуникационом каналу: пошиљалац/стваралац културе → медија- тор/аутор изложбе → конзумент/музејска публика. Вертикална линија комуникационог протока говори о редунданци између егзистирајуће културе и њених данашњих артефицијелних репрезената. Хоризон- тални пресек на основу експографије указује на то да постоје културни жељени модел – митологизовани/стереотипни/предрасудни значењски простор и реални модел – постварени/интерактивни/упо- требни значењски простор који се могу пратити према употреби у јавном и приватном културном простору.

Ključne reči: музеологија, експографија, комуникациони канал, културни медијатор, артефакти, јавни и приватни културни простор

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 157-170