Кондом као симбол професионалности код особа које се баве сексуалним радом у Београду

Slađana Baroš

Apstrakt: При професионалном пружању сексуалне услуге, кондом превазила- зи своју основну здравствено-превентивну функцију и задобија симболичку. На основу етнографских податaка, добијених кроз интер- вјуе са особама које се баве сексуалним радом, приказано је значење кондома као симбола, његово место у оквиру сексуалног рада и разлози недоследне употребе кондома као објекта при пружању сексуалне услуге.

Ključne reči: кондом, симбол, сексуални рад, приватна сфера, професионалност, пракса сексуалног рада, ризично окужење

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 201-217