KOLEKTIVNI IDENTITET KAO STRATEGIJA PREŽIVLJAVANJA BEOGRADSKE AKTIVISTIČKE GRUPE ŽENE U CRNOM

Bojan Bilić

Apstrakt: Beogradska aktivistička grupa Žene u crnom već dvadeset godina u nepovoljnim društveno-političkim uslovima artikuliše feministički orijentisan antiratni stav. Dosadašnja sociološka istraživanja nisu delatnosti ove antipatrijarhalne i antimilitarističke organizacije, koja se odupire mnobrojnim oblicima represije, sistematski prišla iz perspektive društvenih pokreta. Ovaj članak se poziva na više empirijskih izvora kako bi ispitao način na koji se mali krug aktivistkinja/aktivista održao na srbijanskoj/postjugoslovenskoj civilnoj sceni u poslednje dve decenije. Dosledna artikulacija kolektivnog identiteta koji se odražava na mobilizaciju resursa i izbor aktivističkih strategija ključna je za iznenađujuće dug opstanak ove društvene grupe. Primenjujem savremene teorijske uvide iz oblasti studija kolektivnog identiteta kako bih podstakao potencijalno plodonosno ukrštanje regionalnih aktivističkih epizoda i zapadnog/anglosaksonskog pojmovnog aparata za izučavanje civilnog angažmana.

Ključne reči: Žene u crnom, Srbija, kolektivni identitet, antiratni aktivizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 187-207