UPOTREBA ATENTATA: PRESOCIJALISTIČKI POGREB KRALJA JUGOSLAVIJE I POSLESOCIJALISTIČKA SAHRANA PREMIJERA SRBIJE

Todor Kuljić

Apstrakt: U radu je sa tanatopolitičkog stanovišta prikazana upotreba pogreba dva ubijena državna poglavara: kralja Jugoslavije 1934. i premijera Srbije 2003. U oba slučaja je državna žalost prožeta vrednostima napadnute grupe i uokvirena hegemonom epohalnom svešću svoga doba. U prvom slučaju bila je to Jugoslavija i monarhijska vlast po božjoj milosti, u drugom slučaju Srbija i republika. U oba slučaja reč je o kapitalističkim državama. Prikazana je simbolizacija napadnutih vrednosti grupe i sadržaj laudatio funebris (govora na odru). Leševi kralja i premijera se u ritualu sahrane javljaju kao ujedinjujući simbol trajanja i kontinuiteta države. Savremene sahrane sa verskim ritualom su restauracija premoderne tanatoprakse. Osim toga sahrana premijera 2003. je iskorišćena da se i ritualno javno demonstrita raskid sa komunizmom.

Ključne reči: tanatopolitika, pogreb, kralj, premijer, laudatio funebris

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 261-271