ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ КРАКАРСКЕ ВЕЧЕРИ: МОГУЋНОСТИ ХРОНИКЕ У ЕТНОЛОГИЈИ И АНТРОПОЛОГИЈИ

Branko Ćupurdija

Apstrakt: У раду је приказан јубиларни, 40. сусрет Кракараца, Кракарско вече, које је одржано у Бајмоку 3. марта 2012. године. Приказани су број и имена присутних, музички програм, игре, јеловник, томбола, састав oрганизационог одбора, финансијско пословање и спонзори. Указано је на потребу ревитализације појединих делова традиције и увођење саветодавних чланова oрганизационог одбора. Истиче се значај који вођење ове хронике може имати за етнологију и антропологију и указује се на сродне радове других аутора. Хроника има четири циља: (1) да створи етнографске чињенице или базу података о Kракарском прелу; (2) да инаугурише културу вођења хронике у нашој етнологији; (3) да допринесе дијахронијском или историјском проучавању у нашој етнологији; (4) да створи основу за обликовање општих ставова или теорије о ритуал- ним променама, као делу теорије о глобалним друштвеним и културним променама. Хронике треба даље проширити на истраживање групних и појединачних портрета или биографија појединаца који учествују у кракарским прелима, бар на нивоу портрета преминулих председника орга- низационих одбора, ако не и старешина вечери. На тај начин би се могао размотрити однос историје и биографије. Поред тога, историјски, друштвени и културни токови би се употпунили људским судбинама, док би етнолошка истраживања добила и антрополошку димензију. Методолошки добро утемељена и разуђена хроника би могла објединити историјски, функционални, значењски и биографски приступ у етнологији и антропологији. Као таква, била би својеврсна разрада идеје о поновљеним истраживањима у етнологији и антропологији.

Ključne reči: хроника, Кракарско вече, Бајмок, историја, био гра фија, методологија, етнологија и антропологија, поновљена истра живања

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2012, no. 76 (76), pp. 153-161