Koncept 'loše smrti'

Marija Vučković

Apstrakt: Nastavljajući ranije istraživanje jezičkog koncepta 'loše smrti' čiji je leksički izraz porodica glagola ginuti, u ovom radu ću se usredsrediti na odnos između jezičke konceptualizacije 'loše smrti' i predstave o 'lošoj smrti' u tradicionalnoj i savremenoj kulturi. Dijahronijski koncipiran jezički korpus omogućava da se prate promene referentnog okvira i uzusa upotrebe lekseme ginuti i njenih derivata. U tradicionalnoj kulturi 'loša smrt' je markirana u akcionom kodu načinom sahrane koji odstupa od uobičajenog i verovanjima u demonska bića potekla od 'nečistih pokojnika', a u radu će se ispitivati stepen sinonimije simbola sva tri koda: verbalnog, akcionog i koda verovanja. U savremenoj kulturi se pre svega nedostatak individualne kontrole i izbora poima kao ključni elemenat koncepta 'loše smrti', a ovo prestrukturiranje konceptualnog sadržaja odražava se i u semantičkom sadržaju njegovih leksičkih eksponenata.

Ključne reči: koncept 'loše smrti', glagol ginuti, neregularan način sahrane, demonska bića potekla od 'nečistih pokojnika', tradicionalna kultura, savremena kultura

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (2), pp. 513-537