Creating context: Ethnography and local concept “both a man and a woman” in the Roma community in Skopje

Ines Crvenkovska-Risteska

Apstrakt: Stvaranje konteksta: etnografija i lokalni koncept „i muškarca i žene“ u romskoj zajednici u Skoplju Rad se fokusira na stvaranje istraživačkog konteksta koji jasno ocrtava predstave o seksualnosti osoba koje su rođene kao muškarci a osećaju se kao „žene“ ili „i kao muškarci i kao žene“ u romskoj zajednici u Skoplju. Etnografski „teren“ se stvara netradicionalno i reflektuje karakteristike lokalnog koncepta „i muškog i ženskog“ pola/roda, koji dovodi do sistemskih karakteristika u lokalnim ekonomijama u kojima seksualnost poprima ekonomsku formu.

Ključne reči: antropolozi, teren, netradicionalni pristup, etnografija, lokalni koncept pola/roda

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (1), pp. 151-163