Домовински клубови и удружења наших исељеника у Аргентини

Милеса Стефановић-Бановић Branislav Pantović

Apstrakt: По доласку у Аргентину, још од прве половине 19. века, исељеници су се, као и у другим прекоморским земљама, окупљали и оснивали друштва и удружења, углавном на националној или завичајној основи. Програм и циљ свих друштава био је сличан: окупљање исељеника, њихова заштита, међусобна помоћ, одржавање комуникације са завичајем, очување свог језика и идентитета. У раду се бавимо формалним и неформалним облицима друштвеног организовања наших исељеника, као и стратегијама очувања културног наслеђа ове дијаспоре у Републици Аргентини. Поред историјског осврта и прегледа савремене ситуације, у раду ће бити представљен и део резултата теренског истраживања у Републици Аргентини, којe је спроведенo у периоду између 2011. и 2012. годи- не, као и део резултата истраживања у архивима Министарства спољних послова Републике Србије и Архива Југославије.

Ključne reči: домовински клубови и друштва, исељеници, Република Аргентина, културни идентитет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 107-120