DA LI JE ANTROPOLOGIJA „NAUČNA“ ILI „ISTORIJSKA“ DISCIPLINA? POUKE IZ POVESTI RANE AMERIČKE ANTROPOLOGIJE

Nina Kulenović

Apstrakt: Cilj rada jeste da, kroz kombinovanu prizmu istorije antropoloških teorija i metoda i antropologije antropologije, sagleda rasprave koje su se u ranoj antropologiji vodile o pitanju da li je antropologija „istorijska“ ili „naučna“ disciplina. Osvrćući se na sporove začete u vreme institucionalizacije društveno-humanističkih nauka, rad nastoji da pokaže kako potonji sporovi oko objašnjenja u antropologiji reprodukuju ranije sporove, vođene u devetnaestom veku. Uzimajući u obzir i intelektualni i sociokulturni kontekst koji je te rasprave iznedrio, autor razmatra delo Franca Boasa budući da smatra da ono nudi platformu pogodnu da se osvetli pitanje koje to metodološke probleme antropologija deli s ostalim društveno-humanističkim naukama, anticipira dobar deo potonjih sporova oko objašnjenja u disciplini i baca više nego jasno svetlo na tesnu isprepletenost naučnih i vannaučnih (sociopolitičkih i etičkih) osnova, pobuda, ciljeva i implikacija antropoloških istraživanja.

Ključne reči: istorija antropoloških teorija i metoda, objašnjenje, razumevanje, zakoni, Boas

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (2), pp. 47-85