Višejezičnost kao habitus: Diskurs banatskih Nemaca o periodu između dva svetska rata

Aleksandar Krel Marija Mandić

Apstrakt: Višejezičnost u Banatu se oblikovala pod uticajem jezičkih politika raznih država koje su se smenjivale na tom području. U radu se daje kratak pregled stanja u Habsburškoj carevini, u Austro-Ugarskoj monarhiji i Kralјevini Jugoslaviji. Analiza je zasnovana na savremenim terenskim istraživanjima banatskih Nemaca, koji putem narativa referišu na habitualne prakse višejezičnosti između dva svetska rata.

Ključne reči: Banat, Nemci, habitus, višejezičnost, jezička politika, diskurs, narativi, terenska istraživanja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (2), pp. 583–600