МИР! У МУЗЕЈУ СТЕ

Nikola Krstović

Apstrakt: У раду се кроз студије случаја анализирају могућности и способности музеја и баштинских институција да унапреде комуникацијски потенцијал, како унутар сопствене куће тако и у свом јавном деловању. Доминантно структурирано према научним дисциплинама које се обликују у систему високог образовања, институционално поље културе сећања базира се на академским и административним поделама, тешко усвајајући савремене моделе, који у фокус стављају сопстве но друштвено окружење и поруке актуелне и релевантне у садашњем времену. Ослањајући се на примере који као основну карактеристику имају прожимање поља деловања антропологије и (историје) уметности и историје и прошлости, кроз рад се осветљавају креативни модели ин тердисциплинарности и иновативни холистички приступи, реализовни с циљем релевантног друштвеног позиционирања институција чији је фо кус културно наслеђе и култура.

Ključne reči: музеји, интерпретација, интердисциплинарност

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2015, no. 79 (79), pp. 9-22