Diskontinuitet posmrtnih rituala u mlađoj praistoriji centralnog Balkana

Zorica Kuzmanović

Apstrakt: Imajući u vidu da je mlađa praistorija centralnog Balkana zasnovana skoro isključivo na tumačenju arheoloških ostataka nalaženih u grobovima, namera ovog rada je da preispita teorijske pretpostavke na kojima počiva istraživanje grobova u ovdašnjoj arheologiji. Pošto se obrazlože problemi i ograničenja vezana za tradicionalni, kulturno-istorijski pristup pogrebnim praksama, drugi deo rada ima za cilj da ukaže kako promena teorijske perspektive za posledicu može da ima sasvim drugačije uvide u dokaznu moć posmrtnih običaja u arheologiji i da stoga doprinese novim interpretativnim rešenjima.

Ključne reči: posmrtni ritual, dis/kontinuitet posmrtnog rituala, teorija prakse, mlađa praistorija centralnog Balkan, Glasinac, Pilatovići

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (3), pp. 725–748