Laž kao komunikacioni model i koncepti laži u srpskom jeziku i kulturi

Ivana Bašić

Apstrakt: U radu se razmatra laž kao komunikacioni model, da bi se potom fokus preneo na analizu koncepata laži u srpskom jeziku i kulturi. Pokazuje se da je laž u srpskom narodnom stvaralaštvu bila često konceptualizovana kao šalјiva izmišlјotina, namenjena zabavi. Pored toga, zabeležen je koncept laži kao štetnog izricanja neistine, motivisanog korišću i sticanjem moći. Štetna laž je u srpskim narodnim predstavama uglavnom povezana sa moćnim „Drugim“, dok se pripadnicima sopstvene zajednice obično pripisuju nevina, šalјiva laž ili laž kao nadmudrivanje. U savremenoj srpskoj kulturi laž je najčešće povezana sa političarima i medijima kao nosiocima društvene moći.

Ključne reči: semiotika laži, koncepti laži, lingvistička antropologija, srpska kultura

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (1), pp. 237–259