STAROST KAO RESURS: FORMULISANJE NAUKA ORIJENTISANIH KA STAROM ČOVEKU

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Rad ima za cilj da uputi u nastanak i delovanje naučnih disiplina koje za centralno polje proučavanja imaju starost, starenje i starog čoveka. Ukoliko se prihvati konstruktivistička perspektiva prema kojoj je nauka jedna od mogućih varijanti ljudske prakse, postaće moguće pokazati na koji način su ove prakse učestvovale u ukupnom procesu konstruisanja starosti kao društvenog problema, ali i to u kojoj meri je starost bila resurs za gerijatriju koja će se izdvojiti iz medicine; potom za gerontologiju kao krovnu nauku koja uključuje i gerijatriju; ali i za socijalnu gerontologiju kao „najmlađu” među „najmlađim” naukama označene orijentacije. Analizi je bilo pristupljeno prema hronološkom sledu u formulisanju označenih naučnih disciplina

Ključne reči: starost, resurs, nauka, društveni problem

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (1), pp. 29-51