Дигитализација библиотечк е грађе и извора у специјалној библиотеци Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну: предлог пројекта Дигитална библиотека

Bojana Bogdanović

Apstrakt: Рад указује на значај процеса дигитализације у савременом библиотекарству. Поред прегледа општих (правних) одредби специјалних библиотека те њиховог позиционирања у установама културе, у раду се даје осврт на специјалну библиотеку Музеја на отвореном „Старо село” у Си- рогојну, која је, у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, 2015. године уписана у регистар библиотека који води Библиотека града Београда и у Централни регистар библиотека Народне библиотеке Србије. Полазећи од чињенице да „готово нема библиотеке у свету која није схватила све предности дигитализације и која није на неки начин већ ушла у пројекат изградње дигиталних колекција”, истиче се неопходност да се систематски приступи дигитализацији дела библиотечке грађе и извора у специјалној библиотеци Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну и створи лако претражива и релевантна платформа са преко 100 издања (каталози изложби, програма и пројеката, тематске публикације, зборници, монографије и остало). Предлог је изложен у форми пројекта Дигитална библиотека.

Ključne reči: дигитализација, специјалне библиотеке, Музеј на отво- реном „Старо село” у Сирогојну, Дигитална библиотека

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2018, no. 82 (82), pp. 71-83