Фестивалски етнографски филм: још неке тезе за разговор

Marko Stojanović

Apstrakt: Две филмске манифестације – Међународни фестивал етнолошког филма и Међународни фестивал аматерског филма (на тему живот села) ЖИСЕЛ – баве се у различитим, али комплементарним доменима, аутор- ским документовањем, тумачењем те уметничким виђењима различитих аспеката у животу постојећих или несталих традиционалних заједница, као и њиховим савременим преобликовањима. Етнографском музеју у Београду, у својству организатора фестивала етнолошког филма и музејс- ке институције која се превасходно бави заштитом етнографског култур- ног наслеђа, требало би да резултати обају фестивала омогуће, у већој или мањој мери, укључивање различитих нивоа аудио-визуелних инфор- мација – представљених у селектованим остварењима – у фундус, који у крајњем води ка обогаћивању и осавремењавању делатности у систему заштите културног наслеђа.

Ključne reči: етнолошки филм, културно наслеђе, Етнографски му- зеј у Београду, филмски фестивали, аудио-визуелне информације, филмски аматеризам.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2018, no. 82 (82), pp. 103-118