Modeli rodne socijalizacije dečaka u porodicama u savremenoj Srbiji

Jelena Ćeriman

Apstrakt: Rad se fokusira na proces porodične rodne socijalizacije dečaka u savremenom društveno-kulturnom kontekstu Srbije, praćeno preko vaspitnih praksi roditelja. Analiza je bazirana na empirijskom materijalu prikupljenom 2012. na uzorku od 24 porodice sa decom uzrasta 2–12 godina. Na osnovu stalne uporedne analize (metoda građenja teorije) vaspitnih praksi roditelja – očeva i majki, koje obuhvataju njihove stavove i postupke, u tekstu se prikazuju i interpretiraju modeli rodne socijalizacije dečaka i pozicioniraju na kontinuumu od izrazito tradicionalnih do izrazito modernih vaspitnih praksi roditelja. Iako su tradicionalne vaspitne prakse najzastupljenije u uzorku ovog istraživanja, analizom su izdvojena tri modela rodne socijalizacije dečaka: tradicionalni, prelazni i participativni. Dva potonja modela predstavljaju iskorak u pravcu individualizacije roditeljstva, a razvijaju se prevashodno pod uticajem dinamike partnerskih odnosa, odnosno usled prevazilaženja „žrtujućeg majčinstva“ kod jednog dela žena iz uzorka u pravcu „žrtvovanja“ oca, tj. odricanja od jednog dela privilegija koje je uživao pre preuzimanja zaduženja brige i staranja o deci.

Ključne reči: rodna socijalizacija, vaspitne prakse, porodica, roditeljstvo, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2021, no. 16 (1), pp. 245-270