ХРОНИКА КРАКАРСКЕ ВЕЧЕРИ 2003-2007. ГОДИНЕ

Branko Ćupurdija

Apstrakt: Преглед друштвених и културних садржаја Кракарске вечери у последњих пет година показује да су се неки њени елемeнти привремено променили да би се опет вратили у првобитно стање, а неки су се променили на дуже време или можда трајно. Тако су поново враћени: стари термин одржавања посела (почетак марта) и стари начин организације томболе (јавним оглашавањем), док се променило место одржавања забаве и употреба топлих прилога у менију. Показало се да су глобалне друштвене промене које су се догодиле крајем 20. и почетком 21. века, пре свега, рат на простору бивше Југославије и прелаз са друштвене на приватну својину, утицале на то да се забава почне одржавати у ресторану који је у приватном власништву као и на промену појединих садржаја забаве, пре свега прилога у менију, где су, у складу са погледима нових домаћина и из практичних разлога, топла јела замењена хладним јелима. Произлази да су промене унутар социјалистичког друштва, иако није било значајнијих својинских промена, радикалније утицале на мењање (и стварање нове) традиције, него садашње радикалне измене својинских односа и друштва у целини. Задатак је будућих истраживања, која ће обухватити појаву у целини, од краја 60-их и почетка 70-их година 20. века, да одговоре на питање зашто је то тако односно како настаје и како се одржава традиција.

Ključne reči: Кракарско вече, вечера, Организациони одбор, спонзори, томбола, финансијско пословање, културне промене, друштвене промене, традиција

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2007, no. 71 (71), pp. 143-157