Formiranje stava o starima kao glasačima kroz medijske izvore

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Ovaj rad pokušava da odgovori na nekoliko pitanjа meĊu kojima se najznaĉajnija bave naĉinom na koji je opoziciona štampa, uoĉi smene reţima 2000. godine u Srbiji, uĉestvovala u formiranju negativnog stava prema ĉitavoj generaciji starijih glasaĉa, kao i naĉinima na koji je graĊen meĊugeneracijski sukob u cilju integrisanja opozicionog glasaĉkog tela i pridobijanja glasaĉa koji prvi put izlaze na izbore. Pored ovih pitanja, rad se bavi i posledicama koje su proistekle iz oblikovanja politiĉke stvarnosti prema generacijskoj pripadnosti. Analiza štampanih medija obuhvatala je nedeljnike „Nin‟ i „Vreme‟.

Ključne reči: stari, mladi, glasaĉko telo, štampani mediji, generacija, meĊugeneracijski sukob

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 83-109