Културно наслеђе – оглед из филозофије баштине

Milan Popadić

Apstrakt: У раду се разматра однос појмова баштина и наслеђе у контексту савремених терминолошких одређења теорија и пракси које се баве чувањем, проучавањем и употребом сведочанстава прошлости. Појмови баштина и наслеђе често се користе као синоними, иако они – по свом садржају, опсегу и досегу – то нису. Ослањајући се на искуства претходних истраживања, у овом раду предлаже се један оглед из филозофије баштине. Циљ огледа је да се кроз специфичан приступ – који је заснован на моделу „језичке игре“ – опише однос између појмова баштина и наслеђе у различитим формама његове употребе. Анализирају се три случаја (насловне стране једне књиге, фрагмент једне реченице и инсерт из анимираног филма) који отварају бројна питања о односу који је предмет истраживања. На основу тих случајева, формирају се могуће релације између појмова баштина и наслеђе, те појмова културе и идентитета.

Ključne reči: баштина, наслеђе, култура, идентитет, језичка игра, филозофија баштине

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 11-22