Diskurs jednog predškolskog programa vaspitanja

Lidija Miškeljin

Apstrakt: Rad predstavlja prikaz kritičke analize diskursa jednog predškolskog programa vaspitanja i obrazovanja. Polazi od Fukoovog koncepta diskursa kao jezika u upotrebi koji ne samo da reflektuje socijalni poredak već ga i oblikuje kroz mrežu konvencija, znanja i prakse koje determinišu čovekovu, u ovom slučaju čitaočevu, percepciju stvarnosti. Osnovna ideja analize predstavljene u radu zasniva se na otkrivanju diskurzivnih strategija i/ili sistema pravila datih u tekstu Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za rad sa decom od tri do sedam godina - model A koji omogućavaju određene iskaze i razumevanja o detetu i tako pozicioniraju dete i vaspitača kroz diskursne repertoare. Ovaj pristup nam pomaže da kontekstualizujemo tekst i tako razumemo osnovni mehanizam diskursa u kreiranju specifičnih verzija predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Kako je i sama analiza diskursa povezana s interpretacijom i naratologijom, sa pričom kao konstantom, tako i ovaj rad predstavlja priču o jednom predškolskom programu budući da kao i svaki drugi tekst priča priču koja nije do kraja ispričana i koja dalje može da se razvija u različitim pravcima.

Ključne reči: program predškolskog vaspitanja, diskurs, kritička analiza diskursa

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (2), pp. 513-529