КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА КОРПУСА ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА

Duško Kuzović

Apstrakt: Рад проучава конструкцију корпуса објеката народног гради тељства на простору села која се налазе на падинама планине Повлен у оквиру општине Косјерић. Свако подручје има своје природне специфичности које утичу на конструктивни систем који ће се применити приликом градње. Анализирајући конструктивни систем који се примењује на некој територији или у неком временском периоду, могу се добити драгоцене информације о вегетацији, пореклу становништва, миграцијама и слично. Главни утицај на избор конструктивног система имају материјали који се могу наћи на месту где се гради објекат, занатске вештине градитеља и расположива радна снага. Документација је прикупљена у личном истраживању спроведеном од 1996. до 2000. године.

Ključne reči: конструкција, конструктивне везе, народно градитељство, технике грађења, западна Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2012, no. 76 (76), pp. 193-212