Менаџмент сеоске природне и културне баштине in situ: студија села на територији града Панчева

Vesna Đukić

Apstrakt: Истраживање обухвата постојећи систем заштите и начин коришћења културне и природне баштине. Указује се да је постојећи систем заштите у Србији током претходних деценија створио такву ситуацију у којој сеоско наслеђе није физички, интелектуално и емоцио- нално доступно сеоском становништву, иако га је оно стварало. И поред интердисциплинарног приступа, истраживање примарно припада об- ласти менаџмента у култури и културној политици. Студија случаја заснива се на теренском истраживању заштите и коришћења културне и природне баштине у четири села на територији града Панчева. Резултати показују да се сеоска баштина не штити и не користи in situ, што у недостатку интерпретације њеног значења и значаја за савремено друштво води ка забораву вредности наслеђених из прошлости, недостатку свести о значају културне разноликости за развој друштва, као и недостатку свести о могућностима ендогеног развоја села, заснованог на коришћењу сеоске природне и културне баштине. У раду се заговара такав систем заштите и коришћења сеоске баштине који успоставља дијалог не само између града и села, него и између материјалне и нематеријалне баштине, природне и културне баштине, као и између сеоске баштине и савремене културе села.

Ključne reči: село, природна баштина, културна баштина, заштита in situ, коришћење баштине

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 11-27