ТРАДИЦИЈА, СИМБОЛ И ДЕКОРАЦИЈА У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ

Dragiša Milosavljević

Apstrakt: Овај текст се односи на извесне феномене народног градитељства који су у највећем обиму недовољно истражени или мање познати. Традиција као суштинска компонента свеколике културе којом се преносе највећа цивилизацијска достигнућа, представља и парадиг- му на којој је засновано и одржавано народно градитељство. Симболичка функција различитих грађевина, материјала, као и делова објеката, непо- средно је зависна од етничких заједница које су их стварале, њихове културне прошлости, поднебља, али и многих других фактора. Декорација као завршна димензија у народном градитељству јесте подсвесна човекова тежња да се окружење у коме се проводи највећи део живота учини што лепшим. Осим примера из европских традиционалних заједница, у овом раду дати су и фрагменти из домаће градитељске праксе, као и неки из непосредног окружења.

Ključne reči: традиција, градитељство, симбол, неимари, декорација, орнамент, кућа, градитељски објекти, занат, учење заната

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 55-84