СЕДЕЊКА И СЕДЕЊКАРСКЕ ПЕСМЕ У ДОБРИЧУ

Marija Šorak

Apstrakt: Седењка се испитује као обредни текст који има улогу у предбрачној комуникацији у традицијском друштвеном систему. Користи се студија случаја забележена у области Добрич, у југоисточној Србији. Анализирају се елементи културног текста седењке – темпорални, лока- тивни, персонални и делатни кôд – а фокус је на интерпретацији вербалног и музичког кôда. Ради дефинисања фунцкионалности и синергије вербалног и музичког кôда у контексту седењкарске предбрачне комуникације, дефинише се њихова поетика и жанровска класификација забележених седењкарских песама, и анализира се типологија музичког језика, односно напева.

Ključne reči: седењка, седењкарске песме, предбрачна комуникација, једноглас, мелоформула, припеви, љубавна лирика

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 207-225