ČINIOCI POVEZANI SA RAZUMEVANЈEM TRADICIJE KOD STUDENATA KOJI SE OBRAZUJU ZA VASPITNO-OBRAZOVNA ZANIMANJA

Mia Marić Saša Marković Marija Sakač

Apstrakt: Osnovni cilj ovog rada predstavljalo je ispitivanje povezanosti činilaca – smer studija, mesto stanovanja i nacionalna pripadnost, sa jedne strane, i razumevanja odgovarajućih aspekata tradicije, kod studenata koji se obrazuju za vaspitno-obrazovna zanimanja. Ukupno 524 studenta je obuhvaćeno uzorkom istraživanja. Od instrumenata su primenjeni upitnik za registrovanje socio-demografskih obeležja ispitanika i Skala za ispitivanje razumevanja različitih aspekata tradicionalizma, konstruisana za potrebe ovog istraživanja. Nalazi su pokazali da postoje statistički značajne razlike među studentima, s obzirom na smer studija i nacionalnu pripadnost, u pogledu razumevanja pojedinih elemenata tradicije, na nivou faktorskih skorova ispitanika na odgovarajućim dimenzijama. Dakle, najznačajniji rezultati govore da smer studija i nacionalna pripadnost predstavljaju činioce koji u priličnoj meri određuju razumevanje različitih aspekata tradicionalizma kod mladih koji se obrazuju za vaspitno-obrazovni rad. Dobijeni nalazi imaju bitne društvene i pedagoške implikacije, koje se ogledaju u domenu karakteristika budućih vaspitno-obrazovnih radnika.

Ključne reči: elementi tradicije, razumevanje, studenti, socio-demografski činioci

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2017, no. 17 (2), pp. 73-84