ГРАД ОЧИМА ДРУГОГ: КРУШЕВАЦ У СТРАНИМ ПУТОПИСИМА И БЕЛЕШКАМА XV‒XIX ВЕКА

Davor Petrović

Apstrakt: Путописи и белешке о Србији, што су их за собом оставили странци који су у њој боравили од XV до XIX столећа, представљају данас драгоцени из- вор података за истраживаче прошлости овдашњих простора. Та сведочанства, међутим, подједнако су, иако не на исти начин, важна антрополозима, упркос чињеници да они своја сазнања готово искључиво црпу из синхроних истражи- вања, путем посматрања са учествовањем или кроз интервјуе са представницима одређене културе. Зато ће овде бити учињен покушај да се на примеру путничких забелешки о Крушевцу, с једне стране, укаже на њихов конкретан допринос по- знавању повести овог града, а са друге истакне међусобно приближавање антро- пологије и историографије посредством путописâ уопште, као заједничког изво- ра информација за те две научне дисциплине.

Ključne reči: Крушевац, странци, путописи и белешке, слика Другог, XV‒XIX век, наративни извори, антропологија и историографија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2017, no. 17 (3), pp. 9-17