ЗНАЧАЈ ЕТНОЛИНГВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ОБРЕДНЕ ИСХРАНЕ СРПСКОГ СТАНОВНИШТВА У ВОЈВОДИНИ ЗА ОЧУВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Sofija Miloradović

Apstrakt: У раду су представљене и прокоментарисане изабране одреднице из раније промовисаног модела етнодијалекатског рекцијског речни- ка глаголских лексема релевантних за културу обредне исхране српског стариначког становништва у Војводини. Потом је у виду транскрипата представљен део необјављене етнодијалекатске грађе, сакупљане у Ердевику (Срем) и Парагама (Бачка) према претходно сачињеном упитнику. Будући да су етнолингвистичка истраживања и њихови резултати укључени у Унесков концепт очувања, заштите и одрживости нематеријалног кул- турног наслеђа, прикупљену етнодијалекатску грађу ове врсте требало би прикључити већ учињеним напорима у правцу примене Конвенције о заштити и очувању нематеријалног културног наслеђа.

Ključne reči: обредна исхрана, етнодијалекатски речник глагола, нематеријално културно наслеђе, Војводина, српски народни говори

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2016, no. 80 (80), pp. 9-22