РЕЗУЛТАТИ РЕКОГНОСЦИРАЊА СЕОСКИХ НАСЕЉА СМЕДЕРЕВСКЕ ОПШТИНЕ, ОБИЧАЈИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА

Gordana Miletić

Apstrakt: У току 2005. и допунским истраживањем у 2006. години обављено је рекогносцирање насеља смедеревске општине као прва фаза вишегодишњег пројекта „Етнолошко проучавање насеља смедеревске општине“. Циљ овог рекогносцирања био је да се утврде основне етнолошке карактеристике проучаване средине, садашње стање у обичајном и друштвеном животу у области материјалне културе и да се назначе правци даљег истраживања. Подаци су прикупљани техником интервјуа с унапред припремљеним питањима, непосредним разговором, фотографисањем објеката материјалне културе. Интервјуи су обављени с представницима локалних заједница и информаторима које су они предложили. Тако су од саговорника различитог пола, старосне доби, имовног стања и друштвеног статуса добијени подаци неуједначени по свом обиму и садржају. Највећи део прикупљене грађе сачињавају подаци који се односе на сеоска насеља и „староседелачки“ део популације. У раду је презентован део грађе, која се односи на обичаје животног циклуса: рођење, смрт, брак, прославу рођендана, прославу поводом испраћаја војника у војску. Најобимнији и најсадржајнији је део грађе који се односи на рођење, брак и смрт – значајне догађаје којима је у традицијској култури придаван велики значај. Према постојећим подацима добијеним овим истраживањима, у садашњости, ови догађаји као део једне веће целине битних догађања у животу сваког појединца не губе на значају, већ се изобичавају, односно редукују обичајне радње. Систематизацијом грађе учињен је покушај да се пружи увид у некадашње и садашње стање.

Ključne reči: сеоска насеља, Смедеревска општина, веровања, обичаји, рођење, крштење, чашћење кума, смрт, свадба, рођендан, пунолетство, испраћај у војску

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2007, no. 71 (71), pp. 89-111