КОЛЕКЦИЈА ПРТЕНИХ ЧАРШАВА У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Aleksandra Trklja

Apstrakt: У раду су обрађени пртени чаршави који чине саставни део збирке текстилног покућства Етнографског музеја у Београду. У питању је 25 чаршава који су ређе обрађивани и такође, који до сада нису били публиковани. Намера је да се осим њиховог описа и указивања на њихове естетске карактеристике, посебно истакне њихов значај за српско сеоско патријархално друштво које је преовлађивало све до краја Другог светског рата. У циљу бољег разумевања представљен је поред социо-културних прилика и утицај природно-географских елемената на њихову израду као и на њихову распрострањеност и касније на њихово постепено нестајање. Такође се у раду указује и на развојни пут постељног инвентара односно представљено је традиционално опремање лежајева уз коришћење текстилија од конопље и лана. Главни део рада заузима каталошка обрада односно анализа 25 пртених чаршава. Класификација која је дата у раду је произашла из студиозног рада на збирци и заснована је на функцији ових чаршава. У оквиру група унутар којих су сврстани, анализира се и начин на који су украшени као и материјали од којих су израђени. Међутим, циљ овог рада није само представљање ових вредних текстилија већ и да се посредством њих укаже на једно друштво које је постојало са свим својим специфичностима у одређеном временском периоду.

Ključne reči: пртени чаршави, простирке – прекривке, лан, конопља, српско патријархално друштво

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 217-242