ЕТНОЛОГИЈА У МУЗЕЈУ ПОНИШАВЉА

Saška Velkova

Apstrakt: У раду је по први пут приказан развој етнологије преко сакупљачке делатности и сарадње са научним људима изван Пирота у периоду између два светска рата, као и преко оснивања тадашњег Народног музеја у Пироту после Другог светског рата. Такође је приказан и начин формирања етнографских збирки у Музеју, који је трајао један дужи период, затим, укључивање у рад Музеја и руковођење етнографским збиркама првих стручних етнолога-кустоса, откуп етнографских предмета, постављање прве етнографске поставке у Музеју и изложби етнографског карактера. При обради ове теме коришћени су Записници о раду Савета Музеја, Инвентарне књиге, Картони поклоњених етнографских предмета, Прогласи, новински чланци, архивска грађа, литература, годишњи Извештаји о раду Музеја. На тај начин омогућено је истраживачима, да на једном месту имају прегледан увид у све до сада познате податке о развоју етнолошке делатности у Пироту и Музеју Понишавља.

Ključne reči: етнологија, музеј, збирке, предмет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 255-265