SADIZAM I MAZOHIZAM ILI SADOMAZOHIZAM: KONCEPTUALNA I EMPIRIJSKA RAZMATRANJA

Selman Repišti

Apstrakt: Ovim radom se pokušao dati doprinos teorijskom i empirijskom pristupu fenomenima sadizma, mazohizma i sadomazohizma. Psihoanalitička paradigma je ona u okviru koje se najviše raspravljalo o navedenim konceptima. U radu su objašnjene i druge paradigme, od kojih se ističe socijalno-psihološka (sadizam i mazohizam su produkti kulture u kojoj dominira muškarac) i paradigma koja uzima u obzir ljudske potrebe (potreba za moći, zaštitom i pripadanjem). Takođe, prikazani su nalazi nekih metaanalitičkih i izvornih istraživanja, te analize sadržaja književne i religijske građe. Opisane su i manifestacije sadizma i mazohizma (sadomazohizma), reflektovane na međuljudske odnose, uz osvrt na automatske misli i bazična vjerovanja osoba kod kojih se javljaju ovi fenomeni. Autor ovog rada dolazi do zaključka kako je najbolje da se navedeni fenomeni posmatraju kao dva zasebna (nekorelirana) konstrukta. Dodatno, autor predlaže trofaktorski model mazohizma i sadizma, gdje uzima u obzir: iskustva i procese učenja individue, njene potrebe i misli koje se javljaju kao rezultat djelovanja prva dva faktora.

Ključne reči: sadizam, mazohizam, sadomazohizam, psihoanaliza, analiza sadržaja, metaanaliza, trofaktorski model

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (3), pp. 73-97