Скансени – поново модерни

Nikola Krstović

Apstrakt: Музеји на отвореном представљају специфичне структуре чији је првенс- твени циљ очување и презентовање свеукупности живота. Ослањајући се на living history концепте, амерички и све чешће, ангажованије и успешније, европски музеји на отвореном презентују и интерпретирају свакодневицу кроз форме театра, нарацију и интерпретацију у првом лицу (једнине или множине), интерактиван re-enactment, све популарније али и захтевније roleplay моделе, пантомиме, игре, једном речју интерпретативне и презента- ционе моделе који се карактеришу као edutainment. Црпећи идеје из Ривијерове екомузеологије, са једне стране, и Дизнијевих успешних симулакрума, са друге стране, ови музеји не преиспитују више питања наслеђа и прошлости, већ питања наслеђа и садашњости и потенци- јала за будућност. То свакако не значи да је релевантан историјски контекст неважан, већ да су питања идентификовања са прошлошћу из перспективе савременог доба (као једине могуће перспективе) кључан фактор за успешну презентацију и интерпретацију наслеђа. Крајњи циљ овог рада није, ипак, да на уобичајени херитолошки начин рас- правља о проблематици читљивости темпоралне структуре наслеђа, већ да кроз конкретне примере укаже на идеје и праксе светских музеја на отворе- ном, који су, по угледу на изворна стремљења „отаца оснивача“, поново постали места у којима се јасно идентификују заједничке вредности раз- личитих времена. Истовремено, ово је и добра прилика да се идентификује и тренутна позиција и значај јединог званичног српског „скансена“ – Музеја на отвореном „Старо село“ у Сирогојну, у односу на токове у светској скансе- нологији у последњим деценијама.

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 23-43