Facebook: како се представљамо у виртуелном простору

Tamara Lepetić

Apstrakt: Преиспитујући употребљивост концепта Ирвина Гофмана и других теоре- тичара (симболичког) интеракционизма и социјалконструктивизма у анализи феномена виртуелног простора, у раду се бавим питањем креирања виртуел- них идентитета и местом (репрезентације) тела у овом процесу. Полазећи од претпоставке да су физичка и виртуелна реалност нераскидиво повезане, Интернет ћу посматрати као симулацију стварности, а не само као њеног виртуелног репрезента. Анализирајући овакав начин (ре)презентације, осно- вни циљ ми је да утврдим како активни потрошачи виртуелног простора и времена доживљавају, користе и представљају своје тело у процесу констру- кције виртуелног идентитета.

Ključne reči: тело, идентитет, киборг, Facebook, Интернет простор и време, репрезента- ција, позорница

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 16 (16), pp. 63-77