Etnoantropološki problemi objavljuju naučne radove iz antropologije,etnologije, folkloristike i srodnih društvenih i humanističkih disciplina. Etnoantropološki problemi objavljuju priloge koji nisu ranije objavljivani ili koji nisu predati za objavljivanje na nekom drugom mestu.

  Etnoantropološki problemi ne objavljuju radove koji su u celini etnografski; koji ne poseduju naučni pristup i publicističkog su karaktera; koji afirmišu rasističke, nacionalističke i druge diskriminatorne koncepte ili na bilo koji način sadrže govor mržnje, lične ispovesti i književnu prozu neantropološke sadržine.

Naslov rada i rezime Etnoantropološki problemi objavljuju na engleskom i francuskom jeziku, odnosno na srpskom i jednom stranom jeziku.

Autori ne dobijaju honorar za poslati i/ili objavljeni rad.

  Uputstva autorima i način citiranja nalaze se na vebsajtu časopisa: https://www.eap-iea.org  u sekciji Za autore 

Uputstva recenzentima nalaze se  na vebsajtu časopisa: https://www.eap-iea.org

Lista recenzenata za odgovarajuće godište nalazi se u poslednjoj svesci svakog godišta. 

Recenzenti dobijaju od Redakcije poseban Recenzentksi obrazac. Recenzije su tajne.

Molimo autore i recenzente da Uputstva pronađu na sajtu časopisa www.eap-iea.org.


Rukopisi se šalju elektronskom poštom na adresu Redakcije: eap@f.bg.ac.rs  ili editor@eap-iea.org
Autori su obavezni da navedu svoje ime i prezime, instituciju u kojoj su zaposleni i svoj i-mejl. Ukoliko ima više autora teksta, potrebno je to navesti za svakog autora.
Tekst se mora opremiti naslovom, apstraktom i ključnim rečima, a citiranja, fusnote i literatura moraju biti navedeni prema datim Uputstvima.


Izaberite jezik