Uput­stva auto­ri­ma

Na­uč­na po­li­ti­ka ča­so­pi­sa

Ča­so­pis "An­tro­po­lo­gi­ja" ob­ja­vlju­je na­uč­ne ra­do­ve iz an­tro­po­lo­gi­je, et­no­lo­gi­je i srod­nih dru­štve­nih i hu­ma­ni­stič­kih di­sci­pli­na.

Ča­so­pis "An­tro­po­lo­gi­ja" ne ob­ja­vlju­je ra­do­ve ko­ji su u ce­li­ni et­no­graf­ski (et­no­graf­ska gra­đa, isto­rij­ski iz­vo­ri, fol­klo­ri­stič­ki za­pi­si); ko­ji ne po­se­du­ju na­uč­ni pri­stup i pu­bli­ci­stič­kog su ka­rak­te­ra; ko­ji su mi­to­lo­ške i re­li­gi­o­zne sa­dr­ži­ne; ko­ji afir­mi­šu ra­si­stič­ke, na­ci­o­na­li­stič­ke i dru­ge dis­kri­mi­na­tor­ne kon­cep­te ili na bi­lo ko­ji na­čin sa­dr­že go­vor mr­žnje, lič­ne is­po­ve­sti i knji­žev­nu pro­zu ne­an­tro­po­lo­ške sa­dr­ži­ne.

Ča­so­pis "An­tro­po­lo­gi­ja" ob­ja­vlju­je pri­lo­ge ko­ji ni­su ra­ni­je ob­ja­vlji­va­ni ili ko­ji ni­su pre­da­ti za ob­ja­vlji­va­nje na ne­kom dru­gom me­stu.

Pod­ra­zu­me­va se da je autor sa­gla­san sa ob­ja­vlji­va­njem svog pri­lo­ga u ča­so­pi­su "An­tro­po­lo­gi­ja" uko­li­ko ga je do­sta­vio Re­dak­ci­ji.

Na­slov ra­da i re­zi­me ča­so­pis "An­tro­po­lo­gi­ja" ob­ja­vlju­je na en­gle­skom i srp­skom je­zi­ku.

Za ob­ja­vlji­va­nje pri­lo­ga se ne is­pla­ću­je ho­no­rar.

Po­da­ci o sla­nju ru­ko­pi­sa

Ru­ko­pi­si se ša­lju elek­tron­skom po­štom na adre­su Re­dak­ci­je:

antropologija@f.bg.ac.rs

Pri­li­kom sla­nja pri­lo­ga auto­ri tre­ba oba­ve­zno da na­ve­du: ime i pre­zi­me, in­sti­tu­ci­ju u ko­joj ra­de, e-mail adre­su. Uko­li­ko ima vi­še auto­ra, za sva­kog na­ve­sti tra­že­ne po­dat­ke.

Uz ru­ko­pis tek­sta oba­ve­zno po­sla­ti ap­strakt, ključ­ne re­či i re­zi­me. Auto­ri ko­ji ša­lju pri­log na srp­skom/hr­vat­skom/bo­šnjač­kom je­zi­ku mo­gu sa­mi da oda­be­ru da li že­le da im ob­ja­vlje­ni čla­nak bu­de na la­ti­nič­nom ili ći­ri­lič­nom pi­smu, ta­ko što tekst po­ša­lju ot­ku­can od­go­va­ra­ju­ćim pi­smom.

Ru­ko­pi­si pro­la­ze lek­tu­ru i ko­rek­tu­ru, a auto­ri uno­se po­treb­ne is­prav­ke naj­ka­sni­je u ro­ku os 15 da­na od pri­je­ma lek­to­ri­sa­nog ru­ko­pi­sa.

O re­cen­zi­ra­nju

Pri­spe­le ru­ko­pi­se ured­nik pr­vo pro­sle­đu­je na pred­re­cen­zi­ju Re­dak­ci­ji, ko­ja utvr­đu­je da li se tekst ukla­pa u na­uč­nu po­li­ti­ku ča­so­pi­sa.

Pri­spe­le ru­ko­pi­se, odo­bre­ne od stra­ne Re­dak­ci­je, ured­nik po­tom upu­ću­je na re­cen­zi­ju.

Kri­te­ri­ju­mi na osno­vu ko­jih se od­lu­ču­je o re­cen­zen­ti­ma su: is­tra­ži­vač­ka i/ili pre­da­vač­ka emi­nent­nost i kom­pe­ten­ci­ja u po­gle­du obla­sti is­tra­ži­va­nja ko­joj pri­pa­da­ju po­je­di­nač­ni ra­do­vi.

Re­cen­zi­je su taj­ne. Re­dak­ci­ja do­no­si ko­nač­nu od­lu­ku o ob­ja­vlji­va­nju ra­do­va.

Na­čin for­ma­ti­ra­nja, ka­te­go­ri­je i obim ru­ko­pi­sa

Ru­ko­pi­si se ša­lju u A4 for­ma­tu, font nor­mal Ti­mes New Ro­man 12, sa pro­re­dom 1,5. Fu­sno­te su u fon­tu nor­mal Ti­mes New Ro­man 10, sa pro­re­dom 1.

Struk­tu­ra ru­ko­pi­sa mo­že bi­ti sa po­gla­vlji­ma i pot­po­gla­vlji­ma. Tip na­slo­va, po­gla­vlja i pot­po­gla­vlja, i dru­go van go­re­na­ve­de­nih po­da­ta­ka, auto­ri ne tre­ba sa­mi da for­ma­ti­ra­ju, to či­ni Re­dak­ci­ja u skla­du sa svo­jim pra­vi­li­ma.

Upu­ći­va­nje na broj pro­jek­ta i nje­go­ve fi­nan­si­je­re (uko­li­ko je pri­log na­pi­san u okvi­ru na­uč­nog pro­jek­ta), iz­ra­ze za­hval­no­sti i osta­le ko­men­ta­re tre­ba na­ve­sti od­mah na po­čet­ku, u fu­sno­ti, bez nu­me­ra­ci­je, sa sim­bo­lom zve­zdi­ce *.

Pa­su­se tre­ba uvla­či­ti, a ne raz­dva­ja­ti pra­znom li­ni­jom. Zna­ci na­vo­da ko­ri­ste se za ci­ta­te unu­tar tek­sta, a po­lu­na­vo­di za ci­tat u okvi­ru ci­ta­ta. Ci­ta­te du­že od dva re­da tre­ba iz­dvo­ji­ti pra­znim li­ni­ja­ma u po­se­ban blok. Ta­be­le, gra­fi­ko­ni, she­me i ilu­stra­ci­je tre­ba d

Izaberite jezik