Prilozi za Etnološko-antropološke sveske dostavljaju se redakciji časopisa elektronskom poštom na e-mail adresu: etnoloskesveske@gmail.com

 

Termin za dostavljanje priloga za naredni broj Etnološko-antropoloških svezaka objavljuje se posebno za svaki broj.

 

Autori uz priloženi tekst treba da dostave i sledeće podatke: ime i prezime autora, naslov priloga, ustanovu u kojoj trenutno rade ili pohađaju postdiplomske ili doktorske studije, i elektronsku adresu putem koje će Redakcija komunicirati s njima. U slučaju da je prilog rezultat saradnje više autora, prethodni podaci se navode za svakog autora pojedinačno, uz napomenu koji se od autora vodi kao noseći, odnosno kojim redosledom se autori navode iznad teksta priloga.

 

Format priloga je isključivo elektronski, i to paginirani Word file (Word 1997-2003) document formata A4. Prilog treba da bude u normal fontu tipa Times New Roman, veličine 12 pt, sa proredom 1,5. Fusnote (numeričke) u tekstu treba da budu takođe u fontu Times New Roman, veličine 10 pt.

 

Uz tekstove se elektronskim putem predaju i svi eventualni slikovni i drugi prilozi iz teksta (fotografije, mape, tabele i sl.) – u slučaju potrebe za ilustrovanim prilozima, njihov spisak sa nazivima/naslovima priloga treba dati i odvojeno. Grafički/slikovni prilozi i fotografije treba da budu digitalni fajlovi sa rezolucijom od najmanje 300 dpi. Preporučeni format slikovnih fajlova je .jpg, a u obzir dolaze i .tif, i .bmp.

 

Obim predloženih tekstova zavisi od forme rada koji se prijavljuje. Molimo Vas da obratite pažnju da Vaši prilozi ne pređu sledeće opsege teksta:

- Naučni članak – do 1 autorskog tabaka (30 000 znakova)

- Građa (i istraživanja) – do pola autorskog tabaka

- Naučna polemika (i kritika) – do pola autorskog tabaka

- Prikaz – do trećine autorskog tabaka

- Bibliografija – do trećine autorskog tabaka

- Hronika (i izveštaj) – do petine autorskog tabaka

 

Redakcija će razmatrati samo priloge koji su prijavljeni u saglasnosti sa gornjim smernicama.

Uz članak i naslov, autori naučnih članaka treba da dostave i:

- Apstrakt, dužine do 250 reči;

- Ključne reči, najma

Izaberite jezik