Dragana Antonijević

Karađorđe i Miloš: Između istorije i predanja

U ovoj monografiji nastojim da oslikam vreme, okolnosti i događaje koji su obeležili Srpsku revoluciju, kako njenu ratnu tako i mirnodopsku fazu (1804-1835). Načinjen je detaljan uvid u scenu srpskog društva u prvoj polovini XIX veka kroz analizu istoriografskih, ekonomskih, sociopsiholoških i demografskih karakteristika. Ispitan je način na koji istorijski sadržaji podležu narativizaciji i folklorizaciji, odnosno, kako se preoblikuju u mitska, legendarna i anegdotalna kazivanja u usmenoj narodnoj tradiciji. Žižnu tačku ovih razmatranja čine vođe Srpske revolucije - vožd Karađorđe i knez Miloš Obrenović. Kao nacionalnim junacima, Spasiocima i Očevima nacije, pripisana su im snažna značenja, pretvarajući njihove biografije u delotvorne mitske konstrukte koji daju pečat političkim zbivanjima i narodnom shvatanju sopstvene istorije. Detaljno su analizirane njihove foklorizovane biografije i drame napisane o njima s namerom da se istaknu i objasne svi oni momenti u njihovom životu koji su na bitan način doprineli mitizaciji njihovih likova i uloga u nacionalnoj istoriji.

Izdavač: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar

Broj strana: 291

Datum izdavanja: 2007

Izdato u: Beograd

Preuzmite publikaciju: Preuzmite publikaciju

Citat u željenom formatu
 

Izaberite jezik

Preuzmite navođenja