Film, fudbal i politika

Ivan Kovačević

Tekstovi u ovoj knjizi predstavljaju rezultat proučavanja u okviru nekoliko tema i, sledstveno tome, nekoliko antropoloških disciplina. Dve teme su fudbal i film, pa samim tim i radovi pripadaju antropologiji fi lma i antropologiji fudbala. Čak se može reći da natpolovični broj radova pripada istovremeno obema, jer se bave fudbalom na fi lmu. Prikazivanje fudbala na fi lmu ili, još konkretnije, prikazivanje fudbalske utakmice je bilo osnova za izbor fi lmova koji su analizirani. Četiri poglavlja se bave dominantno, a peto samo delimično, fi lmskim prikazom jedne fudbalske utakmice i to uprkos tome što je uspostavljanje odnosa fudbala i fi lma u okvirima fi lmskog prikaza fudbalske utakmice gotovo nemoguće.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu i Dosije studio, Beograd (Beograd, 2020)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja