Два метода контемплације: јога и исихастичка молитва. Оглед из упоредне религије

Milica Bakić-Hayden

Apstrakt: Полазећи од компаративнг модела који Арвинд Шарма зове реципрочна илуминација, овај оглед разматра два контемплативна метода која су се развила у склопу двеју врло различитих религијских традиција, какве су хиндуизам и источно хришћанство. Циљ поређења није валоризовање елемената који се доводе у узајамни однос, већ њихово евентуално појашњење у светлу другог. Будући да је у оба случаја у питању пракса заснована на искуству и знање које из ње произилази, академски истраживач овакве религијске феноменологије мора бити свестан да истражује, пре свега, о чему је ту реч, а не у чему је ствар. Ако бисмо кроз појам слободе дефинисали и једну и другу контемплативну праксу, рекли бисмо да се у случају Патањђалијеве јоге може говорити о слободи од – од незнања о правој природи суштинске неусловљености духа материјалном природом, док се у случају исихастичке праксе ради о остварењу слободе за – за заједништво с Богом у Љубави. Но, управо са становишта религијске феноменологије и у духу поменуте реципрочне илуминације, можемо се даље питати да ли то блажено стање духа (односно свести), у коме је остварена потпуна духовна слобода, није управо оно што чини ‘слика Божја’ по којој је човек створен, а која у крајњој анализи заиста представља ‘еволутивни заокрет’. Ма како се одређивали у односу на ове ‘духовне чињенице’, из ових двеју традиција, неспорно је да удубљивањем у методологију контемплативног процеса у оба случаја, иако са различитим нагласком, открива импресивну слику разумевања унутрашњег света човековог у свој његовој изнијансираности.

Ključne reči: компаративна религија, контемплација, хиндуизам, Yoga-sūtra, источно хришћанство, исхаизам, Исусова молитва

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (2), pp. 171-183