Животне стратегије генерација становништва словачких села у 20. веку

Peter Slavkovský

Apstrakt: Свако друштво има сопствене вредности условљене постојећим културним, економско-социјалним, као и политичким приликама. Све оне заједно формирају систем вредности који, у крајњем резултату одређује мотивације и активности појединаца и читавих генерација. Тако је било и на словачком селу током целог 20. века. Читаве генерације људи везаних за пољопривредну примарну производњу доживеле су у овом раздобљу веома радикалне промене у своме начину живота, које је са собом донела сеоска цивилизација, почев од времена пољоприведне револуције у 18. и 19. веку. Заједно са њима мењали су се и услови у којима су се формирали животни циљеви сеоских генерација на овом подручју, у раздобљу 1900/1948. г, 1948/1989. г, и после 1989. г. У историјски кратком раздобљу морали су у њиховом испуњавању савладавати како заоставштине феудализма, тако и проблеме модернизације, данас чак у њиховом глобалном облику. Све то је условило животне стратегије за више генерација људи везаних за примарну пољопривредну производњу. Под појмом „животне стратегије“ подразумевамо циљане активности, помоћу којих се у датом начину живота могло постићи стање које се у систему вредности конкретног друштва сматрало најоптималнијим. Наравно, овако схватана „животна стратегија“ резултат је како субјективних, тако и објективних услова. Њихов каузалитет у животу више генерација становиштва словачких села чини предмет интересовања моје студије.

Ključne reči: сеоска породица, аграрна култура, аграрна политика

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (1), pp. 181-189