Ufologija: poreklo jedne „nauke“ u popularnoj kulturi

Nina Kulenović

Apstrakt: U radu se identifikuju popkulturne preteče savremene ufologije, jednog neobičnog amalgama verovanja, predstava i ideja, utemeljenog na ontološki zvanično nepostojećem fenomenu. Osvetljava se socio-kulturni kontekst koji je omogućio konstituisanje i transformaciju kontingentne semantičke matrice koja bi „čudne nebeske pojave“ interpretirala kao vanzemaljske letelice. Kontekstualizacijom ufologije u okvir popularne kulture, na čijim je armaturama ponikla, osvetljena je politička, ideološka i etička klima u kojoj je UFO diskurs nastao. Trasirana je putanja daljih istraživanja ufologije isticanjem da je popularna kultura − u doba krize poverenja u zvanične institucije karakteristične za drugu polovinu XX veka, kao i razgradnje ideje nauke kao vrednosno neutralne i objektivne korespondencije sa stvarnošću – pripremila teren na kojem će jedan pseudonaučni diskurs poput ufologije nastojati da se samokonstruiše kao „naučnija nauka od same nauke“ i kao „objektivnija od objektivnih“, drugim rečima − kao epistemološki validna, metodološki normirana, institucionalno utemeljena, ulaganja dostojna i etički superiorna naučna disciplina.

Ključne reči: ufologija, popularna kultura, pseudonauka, predstave o vanzemaljcima, antropologija, kultura i percepcija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (2), pp. 381-399