Studentske legende o polaganju ispita: kritika ili afirmacija obrazovnog sistema?

Jana Baćević

Apstrakt: U ovom radu analiziran je korpus urbanih legendi sa ame- %kih univerziteta koje se mogu na # &)nom broju internet sajtova (u pojedinim slu%#jevima dopunjen doma. ##logijama), a govore o domišljatosti na ispitima ili drugim oblicima formalne provere znanja u obrazovnim institucijama, za koju studenti (u veni slu%#jeva) bivaju nagrajni. Analiza formalne strukture ovih legendi, kao i njihovih mogu !+cija u kulturnom i istorijskom kontekstu, ukazuje na to da legende o domišljatim studentima mogu, s jedne strane, predstavljati kritiku sistema visokog obrazovanja, ali da s druge zapravo doprinose njegovoj reprodukciji i ulozi u društvenoj strukturi. Na kraju, zna%#& #kve interpretacije razmotren je u kontekstu savremenih globalnih transformacija visokog školstva.

Ključne reči: urbane legende, studentski folklor, obrazovanje (visoko), reprodukcija društvenog poretka, transformacija visokog školstva – antropološki aspekt, "pametni" odgovori

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2007, no. 2 (2), pp. 87-102